Van der Avoird in een notendop

Als je ons zou willen karakteriseren? Wij zijn geboren tussen de stenen, met een hamer in de hand. Een no-nonsens instelling, kortom, mensen uit de praktijk. Onze expertise ligt in het calculeren van risico’s zodat u ook bij calamiteiten kunt genieten van een gezonde nachtrust.

Een kleine 30 jaar ervaring in het taxeren van vastgoed geeft u de zekerheid van een advies waar je letterlijk op kunt bouwen. Waarin maken wij nu het verschil ten opzichte van de ‘gratis’ taxaties van verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen? Heel kort door de bocht: Wij hebben geen enkel belang bij een (te) hoge taxatie. Onze beloning is niet afhankelijk van provisie die bepaald wordt door de getaxeerde waarde. Wij zijn onafhankelijk en onze taxatierapporten zijn gebaseerd op gemaakte uren.

Wij voeren herbouwwaarde taxaties uit voor verschillende opdrachtgevers. Tot onze opdrachtgevers horen eigenaren van onroerende zaken, zoals onder andere beleggers, Vereniging van eigenaren VVE, ontwikkelaar en asset managers. Ik wil graag kennismaken. Met u als gerenommeerd assurantiekantoor

Herbouwwaarde taxatie

Wat mag u verwachten van een herbouwwaarde taxatie?

Onze taxaties worden verricht (ex. Art. 7:960 BW) Heldere en vooral gespecificeerde offerte waarin in u in heldere taal de (onnodige) risico’s worden getoond. Een garantie van 6 jaar verzekerde herbouwwaarde met in achtneming de jaarlijkse indexering.

De definitie van herbouwwaarde: Het bedrag dat nodig is voor de herbouw van een verzekerd gebouw, volgens de nu geldende bouwnormen, regels en wetten. Rekening houdend met wisselende omstandigheden, zoals beschikbaarheid personeel en kosten van arbeid en materiaal.

Waarom een herbouwwaarde taxatie?

Allereerst omdat verzekeraars niet verplicht stellen voor bijvoorbeeld een opstalverzekering, oftewel brandverzekering en natuurlijk ter voorkoming van een te hoge verzekeringspremie. U wilt voorkomen dat u bent onderverzekerd en natuurlijk snel een vaststelling van het schadebedrag. Belangrijk om te weten; om onderverzekering te voorkomen dient u iedere jaar te indexeren en iedere 6 jaar een hertaxatie te laten uitvoeren.

U zoekt meer informatie over een herbouwwaarde taxatie?

Taxatie herbouwwaarde: speciale projecten

Wij hebben veel ervaring met bijzondere projecten, zoals herbouwwaarde taxatie van kerkgebouwen, incourant vastgoed, studentenhuisvesting. Daarnaast verzorgen wij de taxatie t.b.v. de herbouwwaarde van alle onroerende zaken (inventaris), Waaronder industrie, commercieel, kantoor-, bedrijfs-, utiliteits-, recreatief vastgoed. Daarnaast taxeren wij de herbouwwaarde van monumentale (grachten-)panden, landgoederen of luxe villa’s.

Bijzonder objecten en monumentale panden

Wij stellen de waarde vast van onroerend goed objecten zoals onder andere kantoor- en fabrieksgebouwen, winkelpanden, winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, openbare gebouwen… Dit is echt specialistenwerk.

Ook voor gebouwen die vallen onder Monumentenzorg of beschermd stadsgezicht of onder architectuur zijn gebouwd leveren we taxaties voor herbouwwaarde op maat. Denk dan met name aan de speciale onmisbare voorzieningen. Onderverzekering is hierbij aan de orde van de dag. Denk aan toeslagen voor ronde gevelelementen, arbeidsintensieve daken. Worden de posten die juist uw premie positief beïnvloeden meegenomen, zoals bijvoorbeeld Prefab bouw? Wist u trouwens dat voor monumentale panden geen herbouwverplichting bestaat?

U wenst meer informatie over de herbouwwaarde van uw onroerend goed?

Waarom gratis taxeren niet bestaat?

Veel van onze relaties hebben bij het eerste contact de vraag: waarom is het taxatierapport waarop de herbouwwaarde wordt afgegeven niet gratis. Mijn verzekeringsmaatschappij biedt het gratis aan? Het antwoord hierop is eenvoudig, het is niet gratis, het is een sigaar uit eigen doos. De reden waarom wij wel en de verzekeringsagent geen kosten berekent voor de taxatie is dat we een verschillende insteek hebben. De agent heeft baat bij een zo hoog mogelijke taxatie. Want de af te dragen premie is gebaseerd op de hoogte van de taxatie. Hoe hoger de taxatie, des te hoger de premie. Informatie over maatwerk waardebepalingen

Zes jaar gegarandeerde herbouwwaarde.

Wij hebben een ander belang: Waardering verzekerd levert een passende taxatie, waarbij we niet meer of minder taxeren dan benodigd. Dat zorgt voor een relevante en reële premie. Een gepaste taxatie kan veel geld schelen als het erop aan komt. De herbouwwaarde van een object moet ieder jaar geïndexeerd worden om een gepaste herbouwwaarde te verkrijgen. Dit gebeurt ieder jaar weer door de polis verstrekker (als je de juiste polisvoorwaarden hebt bedongen). Denk aan schaarste van personeel, grondstoffen, grondstofprijzen, ontwikkelingen in de markt die allemaal sterk jouw herbouwwaarde beïnvloeden. Met een taxatie vooraf en gekoppelde indexering ben je optimaal voorbereid op eventuele calamiteiten en worden onwelkome verrassingen geminimaliseerd.

Vooropnames

Schakel expertise in om optimaal te kunnen verzekeren.

Als de zaak moet worden herbouwd is het van cruciaal belang dat de polisvoorwaarden op orde zijn. En niet onbelangrijk dat ze up to date zijn. Er zijn tientallen bouwkundige en juridische punten die de ‘waarde’ van de polis bij calamiteiten beïnvloeden. Het is specialisten werk. En er hangt te veel van af om dit in handen van een generalist te leggen.
Maatwerk is cruciaal. Bij onze herbouwwaarde taxaties houden we onder andere rekening met zaken als huurdersbelangen, bijzondere voorzieningen, opruimingskosten, monumentale elementen, btw-vraagstukken en in-/uitsluitingen.

Er is maar één belang” uw belang.

Een goede tussenpersoon weet eigenbelang ondergeschikt te maken aan uw belang.
Hij gaat voor een lange termijn relatie, waarbij hij beseft dat passende premies en een reëel advies ervoor zorgt dat hij wordt gezien als betrouwbaar. In het ideale geval zien opdrachtgever en tussenpersoon hun relatie als een echte win-win situatie. Benieuwd waar uw gedeelte van de win-win te vinden is?

Waarom zouden verzekeringstussenpersonen een specialist inschakelen?

Allereerst, het inhuren van een expert het is in het belang van de opdrachtgever. Een correcte taxatie is echt specialistenwerk. Onze taxatierapporten zijn niet afhankelijk van de omvang van het object. Wij berekenen geen courtage. De opdrachtgever is verzekerd van een reële waardebepaling waarbij de kans op over- of onderverzekering wordt geminimaliseerd. De verzekeringstussenpersoon straalt expertise uit, juist door een externe expert bij zijn relatie te betrekken. U bent als tussenpersoon op zoek naar een expert?

Metingen

Waarom vooropnames van belang zijn?

Bij het monitoren van de risico’s tijdens uitvoering van een bouwproject wordt niet alleen het gebouw maar ook bijvoorbeeld de riolering en fundering meegenomen. Een essentiële stap in de beheersing van risico’s. Denk aan het ontstaan van scheuren, trillingen, verzakkingen en cosmetische schade nadat een nabijgelegen bouwproject is opgestart. Vooropnames maken dan duidelijk wat de schade is nadat het project is gestart. Het maakt de schadeafwikkeling een stuk eenvoudiger en vooral korter. Opdrachtgevers voor deze vooropnames zijn gemeentes, eigenaren van panden, woningbouwverenigingen en aannemers. Onderdeel van deze opnames zijn ook risico-inventarisaties. Denk aan trillingen, hoogte, stof, geluidsmetingen. Van der Avoird zorgt voor een passende vooropname en realiseert een monitoringsplan. Meer weten?

Wat is een trillingsmeting?

Deze wordt uitgevoerd om de trillingen die worden veroorzaakt door werkzaamheden te monitoren. De metingen worden real time in de gaten gehouden Als een vooraf vastgestelde parameter benaderd wordt, zal Van der Avoird de betrokken partij benaderen en vragen om actie. Op deze manier wordt proactief de kans op schade geminimaliseerd. Naast deze alarmerende functie kan achteraf de rapportage dienen als bewijsstuk bij schadeclaims. Onze trilling meters kunnen SBR-B (hinder aan personen) of SBR-C (storing aan apparatuur) meten. Trilling metingen wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden. Maar ook bij zware transporten of bij verdichten. Klik hier voor meer informatie

Hoogtemeting

Bij werkzaamheden waar bijvoorbeeld grondwater wordt onttrokken of ontgraving plaats vindt in nabijgelegen percelen, bestaat er risico op zetting. Een hoogtemeting van de omliggende bebouwing en/of infrastructuur wordt aangemaakt en vergeleken met het NAP. Voorafgaand wordt via een vooropname een enkele of dubbele nulmeting uitgevoerd. Deze dient als uitgangspunt. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van dit nulpunt vastgesteld worden. We kunnen zo constateren of er zettingen zijn opgetreden.
Deze data worden in rapportvorm aangeboden, en zijn voorzien van een index van plaats en geconstateerde afwijkingen. Vraag een offerte aan

XYZ metingen

Hierin plaatsen we bijvoorbeeld stickers of prisma’s) aan de te monitoren panden/objecten. Vanuit een lokaal of landelijk coördinatenstelsel worden de meetmerken in een x-y-z-coördinaat ingemeten.
Tijdens werkzaamheden bijvoorbeeld aan of nabij een bouwput, funderingsherstel, werkzaamheden nabij sporen of tijdens ontgravingen, bestaan er risico’s op zettingen. Om vervormingen van deze objecten te monitoren kan Van der Avoird een XYZ-meting uitvoeren. Er kunnen ook volcontinu metingen worden uitgevoerd, als handmatig uitlezen niet mogelijk is. Deze metingen en eventuele afwijkingen kunnen worden gebruikt als ondersteunend bewijs bij eventuele schades. Voor een passend advies klik hier